asia­kir­jat

nky_logo_netti_pieni.jpg

 

 

Toimintakertomus 2019

1. Yleistä

 

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry edistää näkövammaisten kirjallisuusharrastusta ja tiedonsaantia sekä valvoo Celia-kirjaston asiakkaiden etuja. Samalla jatketaan perinteistä avustustoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Vuosi 2019 oli Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen 130. toimintavuosi. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 91 jäsentä, joista näkövammaisia 69. Maaliskuun 11. päivänä pidettyyn yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 13 yhdistyksen varsinaista jäsentä.

 

2. Edunvalvonta

2.1. Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Yhdistyksen kotisivu

Yhdistyksen domain ja www-sivut osoitteessa http://www.nky.fi ovat toimintavuoden aikana Näkövammaisten liitto ry:n palvelimella. Sivuilla on mm. kuvia yhdistyksen toiminnasta, perustietoa yhdistyksestä ja ajankohtaisia kuulumisia.

 

 

 

 

 

2.2. Edustustehtävät

 

Celia-kirjaston johtokunta

Yhdistyksen edustajana Celia-kirjaston johtokunnassa nelivuotiskaudella 1.10.2018-30.9.2022 toimii Teuvo Heikkonen. Hänet on valittu johtokunnan varapuheenjohtajaksi.

Yhdistyksen edustajan tehtävänä johtokunnassa on valvoa Celia-kirjaston käyttäjien etuja.

 

Näkövammaisten liitto ry (NKL)

Markku Vaittinen toimii NKL:n liittovaltuustossa yhdistyksen edustajana ja Teuvo Ruponen toimii varaedustajana vuosina 2019-2020.

3. Yhteistyö ja avustukset

3.1. Avustukset

 

Kolibre rf:lle myönnettiin 3.000 euron avustus "Äänijulkaisujen räätälöity jakelu" - projektille.

 

Justiina Salmelalle myönnettiin 850 euron avustus osallistua Pistematematiikan kehittämiseen pyrkivään konferenssiin.

Teuvo Ruposelle myönnettiin 800 euroa Partiotoimintaa Helsingin sokeainkoulussa käsittelevän kirjan taitto- ja painatuskulujen kattamiseen.

Janne Silakselle myönnettiin apurahaa 250 euroa skannerin hankintaan.

Pohjois-Kymin hakemukseen lehtien toimituksessa käytettävän tietokoneen hankintaan myönnettiin 404,85 euroa ja erillisessä hakemuksessa 100 euron avustus uuden äänilehden tallennuslaitteen
hankintaan.

Kirjastoseuralle myönnettiin 4.000 euroa Swahilinkielisen ruudunlukijan valmiiksi saattamiseen.

Celia-kirjastolle myönnettiin 1.000 euroa, jonka käytöstä sai Celia-kirjasto itse päättää.

Kerttu Rita anoi 700 euroa runokirjan painatuskuluihin.

Tämän lisäksi yhdistys on tukenut edelleen Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n Kajastus-lehteen kirjoittavia näkövammaisia kirjoittajia sekä kulttuuripalvelun järjestämiä kirjailijavierailuja. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua kirjailijavierailuihin maksutta.

Kulttuuripalvelu ry:lle myönnettiin yhteensä 13.000,00 euroa Kajastus-lehdelle ja 4.000,00 euroa kirjallisuustoimintaan. Kirjailijavierailujen osallistumismaksut, olivat yhteensä 110,00 euroa.

 

2. Yhteistyö Näkövammaisten liitto ry:n kanssa

 

Yhdistys on toiminut yhteistyössä Näkövammaisten liitto ry:n kanssa uuden jakelualustan tekemiseksi vapaaehtoisskannaajille. Jakelualustalta voi lainaaja valita haluamansa kirjaformaatin. Projekti on tällä hetkellä osittain valmistunut ja valmistunee lopullisesti vuoden 2020 aikana.

 

3.3. Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa

 

Näkövammaisten kirjastoyhdistys toimii yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa. Yhdistyksen hallituksessa seurataan jatkuvasti Celia-kirjaston toimintaa ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan niin kirjaston johtoon kuin viranomaisiinkin, että palvelutaso säilyisi vähintäänkin nykyisellä tasolla.

 

3.4. Suomen DAISY-konsortio (SDK)

 

SDK:n täysjäsenet muodostavat Suomen DAISY-konsortion joka on täysjäsenenä kansainvälisessä DAISY-konsortiossa.

SDK:n vuosikokouksessa vuonna 2019 yhdistystä edustivat Per-Olof Stenvall ja Jyrki Rajala.

Yhdistyksen osuus vuoden 2019 kansainvälisestä jäsenmaksusta oli  8.075,07 euroa.

 

4. Talous

 

Tilikauden 2019 lopussa yhdistyksen sijoitusvarallisuudesta 63,7% (ed.v. 62%) oli osakemarkkinoilla, 32,2% (36%) joukkolaina-markkinoilla, 2,4% (2%)rahamarkkinoilla, 0,1 (-) vaihtoehtoisissa sijoituksissa sekä 1,6% muuna sijoituksena. Viimemainittu on Titanium Hoivakiinteistö -erikoissijoitusrahastossa. Suurin osa sijoituksista on sijoitusrahasto-osuuksissa.

 

Yhdistyksen sijoitusomaisuuden markkina-arvo kasvoi edellisen vuoden 5.713 teurosta 6.696 teuroon tilinpäätöshetkellä, eli arvonnousu oli 17,2% (-7,1%).

 

Tuloslaskelma osoittaa 58.989,44 euron ylijäämää (- 18.296,17 euroa), sijoitusrahasto-osuuksien 31.799,10 euron palautuneiden arvonalennusten jälkeen. Täten tilikauden toiminnan tulos oli 27.190,34 euroa ylijäämäinen (+ 13.502,93).

 

5. Hallinto

 

Toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtajana toimi ennen vuosikokousta Ari Lahtinen (Helsinki), vuosikokouksessa hänet valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavan kauden.

Erovuorossa olivat Ari Talja, Gyöngyi Pere-Antikainen ja Per-Olof Stenvall.

Hallitukseen valittiin seuraavia yhdistyksen jäseniä; Gyöngyi Pere-Antikainen, Per-Olof Stenvall ja Timo Kuoppala.

Vuosikokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Ari Lahtinen (Helsinki), Teuvo Ruponen (Helsinki), Gyöngyi Pere-Antikainen (Espoo), Timo Kuoppala (Helsinki), Per-Olof Stenvall (Helsinki), Teuvo Heikkonen (Tuusula) ja Kirsti Rosendahl (Helsinki).

Vuosikokous valitsi varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Tuula Savolaisen ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Möttösen.

Hallitus nimesi kokouksessaan 3/2019 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Teuvo Heikkosen, sihteeriksi Jyrki Rajalan sekä taloudenhoitajaksi Per-Olof Stenvallin.

Yhdistyksen hallituksen ja työryhmien yhteydenpito kokousten välillä samoin kuin yhteydenpito sidosryhmiin tapahtui pääasiassa sähköpostitse. Hallitus piti vuoden 2019 aikana yksitoista kokousta.

Kertomusvuoden aikana jäsenistölle lähetettiin 2 jäsenkirjettä.


Tilinpäätös

NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTOYHDISTYS RY - SYNSKADADES
BIBLIOTEKSFÖRENING RF

TILINPÄÄTÖS  2019     EURO    EURO 

TULOSLASKELMA     1.1-31.12.2019  1.1-31.12.2018 

Varsinainen toiminta

Kulut:
  Palkkiot       13.860,00    11.460,00
  Sv-maksu       80,23    71,38
  Hallituksen jäsenten int- ja puh. korvaus 480,00  480,00
  Avustukset Näköv. Kulttuuripalvelu ry.lle    17.110,00    16.105,00
  Avustukset yksityisille ja yhdistyksille    9.400,00   2.850,00   
  Äänikirjaraadin kulut      3.141,00
  Celia-kirjaston avustukset      1.000,00      2.162,50
     Suomen Daisy-konsortio  8.075,07  7.430,43
  Onnittelut       210,00
  Hallitus- ja vuosikok. tarjoilu, matkat ja vuokra   744,10   743,40     
  Kokous- ja tsto.materiaali sekä toim.tarkastuskulut   434,99   742,37
  Pankkikulut     402,99   395,34

Kulut yhteensä       -  51.587,38   -  45.791,42 
Kulujäämä     -  51.587,38   -  45791,42

Varainhankinta
  Perintö      15.367,42
  Jäsenmaksut       720,00   680,00
  Jäsenmaksu-, jäsentiedotus- ja PRH-kulut   -   573,03  -   683,46   
Varainhankinta yhteensä    15.514,39  -    3,46

Sijoitustoiminta
  Jvk- ja korkotuotot      2,64    1.512,47
  Osingot ja /sijoitusrahastotuotot    60.715,29    59.312,44
  Realisointituotot      4.081,33    
  Sij.rahasto-os. arvonalennukset -   31.799,10
  Palaut. Sij.rah.os. Arvonalennukset      31.799,10
  Varainhoitokulut     -  1.535,93  -  1.527,10   

Sijoitustoiminta yhteensä    95.062,43    27.498,71    

Tilikauden  yli-/alijäämä    EUR  58.989,44  EUR -  18.296,17  
      =============================
TASE    31.12.2019   31.12.2018  

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
  Sijoitukset
  Osakkeet       102.343,43  102.343,43  
  Sijoitusrahasto-osuudet    3.456.202,32     3.418.321,89
  Joukkovelkakirjalainat     203.439,02       206.829,46
  Sijoitukset yhteensä     3.761.984,77     3.727.494,78
Pysyvät vastaavat yhteensä    3.761.984,77     3.727.494,78
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT
  Saaminen, perintö       15.367,42
  Pankkisaaminen, Nordea 95490   26.907,72    17.379,19
Vaihtuvat vastaavat yhteensä     42.275,14  17.379,19
      EUR  3.804.259,91  EUR 3.744.873,97
   =============================== 
VASTATTAVAA

  OMA PÄÄOMA
  Kertynyt ylijäämä    1.710.760,81    1.729.056,98   
  Tilikauden yli-/alijäämä    58.989,44    -  18.296,17
  Ylijäämät yhteensä    1.769.750,25    1.710.760,81   

  Rahastot
  Osakerahasto    1.928.312,80    1.928.312,80
  Sidotut rahastot   12.018,97   12.018,97
  Omakatteiset rahastot
  S & J Silfvastin rahasto   86.820,75   86.820,75
  Ester Koskisen rahasto     3.357,14   3.357,14
  Rahastot yhteensä    2.030.509,66    2.030.509,66  

  VIERAS PÄÄOMA
 
  Lyhytaikainen
  Siirtovelat     4.000,00   3.603,50      
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä   4.000,00       3.603,50      
     EUR 3.804.259,91   EUR 3.744.873,97     
      ==============================


Tilintarkastus

KERTOMUS TOIMINNANTARKASTUKSESTA

 

 

Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry:n vuosikokoukselle

 

Olemme tarkastaneet Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta.

 

Toiminnantarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti.

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

 

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille.

 

Helsingissä, 11 päivänä helmikuuta 2020

 

 

Tuula Savolainen       

 

 

 

 


Toimintasuunnitelma

nky_printti_2 

Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 - 131. toimintavuosi

 

1. Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot

Näkövammaisten kirjastoyhdistys (NKY) edistää näkövammaisten kirjallisuusharrastusta, vaikuttaa näkövammaisten kirjastopalvelujen kehittämiseen sekä seuraa tiedonvälitystekniikan kehittymistä. Sääntöjensä mukaan yhdistys voi mm.

 - järjestää kurssi- ja kerhotoimintaa

 - harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

 - tukea taloudellisesti näkövammaisten kirjallisuusharrastusta ja

 - tukea kirjastoalan tutkimusta ja koulutusta

Vuonna 2020 yhdistys tutkii mahdollisuutta tukea näkövammaisia jäseniään maksamalla osan kaupallisten ääni- ja e-kirjojen kuunteluun liittyvistä kustannuksista.

 

2. Oikeuksien valvonta ja vaikuttamistyö

2.1. Celia-kirjasto

NKY seuraa Celia-kirjaston kehitystä ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta sekä vaikuttaa yhdessä Näkövammaisten liiton (NKL) ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n (FSS) kanssa viranomaisiin ja kirjaston johtoon palveluiden kehittämiseksi ja vähintään nykyisen palvelutason säilyttämiseksi näkövammaisille. Mainituilla näkövammaisjärjestöillä on edustus Celia-kirjaston johtokunnassa toimikaudella 2018-2022.

Näkövammaisten kirjastoa koskeva lakiuudistus alkaa vuoden 2020 aikana. Yhdistys seuraa tiiviisti ja kommentoi lakiuudistusta.

 

2.2. Suomen Daisy-konsortio (SDK)

DAISY on saavutettava julkaisustandardi, jota kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä. SDK edistää Suomessa DAISY-tuntemusta ja -kehitystä sekä tarjoaa kanavan uusimman kansainvälisen DAISY-tiedon saamiseksi. NKY:n edustajat osallistuvat SDK:n vuosikokoukseen.

 

3. Avustustoiminta ja yhteishankkeet

 

3.1 Yleistä

NKY voi järjestää kurssi- ja kerhotoimintaa sekä tukea näkövammaisten kirjallisuusharrastusta ja kirjastoalan tutkimusta ja koulutusta. Apurahoista ja avustuksista tiedotetaan näkövammaisyhteisön lehdissä sekä sähköisillä kanavilla. Yhdistyksen nettisivuilla on hakemuskaavake, jonka avulla voidaan hakea avustusta erilaisiin kirjallisuushankkeisiin.

NKY jakaa kohdeapurahoja ja avustuksia näkövammaisten kirjallisuusharrastukseen sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja muihin hankkeisiin, jotka parantavat tai lisäävät näkövammaisten kirjastopalveluja, osallistumista tietoyhteiskuntaan tai tiedonsaantia tai ovat muuten yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisia.

 

 3.2 Yhteistyö näkövammaisyhteisöjen kanssa

NKY toimii yhteistyössä näkövammaisjärjestöjen kanssa kirjallisuuspainotteisten kulttuuritapahtumien järjestämiseksi.

Yhdistys varautuu vuoden 2020 aikana edelleen tukemaan Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n Kajastus-lehteä maksamalla siihen kirjoittavien näkövammaisten kirjoituspalkkioita. Lisäksi tuetaan

Talousarvio
EURO

EURO

EURO

Talousarvio 2020

Talousarvio 2019

Tilinpäätös 2019
-10 000   

-3 000   


-8 100   

-8 000   

-8 075   

-18 100   

-11 000   

-80 755   -1 000   

-1 000   

-1 000   

-30 000   

-28 500   

-17 610   


-6 000   


-4 000   

-4 000   


-9 000   

-5 000   

-8 900   

-44 000   

-44 500   

-27 510   -2 000   

-2 000   

-573   

-2 000   

-2 000   

-573   -14 500   

-14 000   

-14 420   

-700   

-1 000   

-683   

-700   

-1 000   

-496   

-400   

-400   

-403   

-200   

-200   


-16 500   

-16 600   

-16 002   

-80 600   

-74 100   

-52 160   -15 367   


 15 367   

 700   

 700   

 720   

-14 667   

 700   

 16 087