Asiakirjat


'''

Toimintakertomus 2019

1. Yleistä

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry edistää näkövammaisten kirjallisuusharrastusta ja tiedonsaantia sekä valvoo Celia-kirjaston asiakkaiden etuja. Samalla jatketaan perinteistä avustustoimintaa ja kansainvälistä yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan. Vuosi 2019 oli Näkövammaisten kirjastoyhdistyksen 130. toimintavuosi. Vuoden lopussa yhdistyksessä oli 91 jäsentä, joista näkövammaisia 69. Maaliskuun 11. päivänä pidettyyn yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen osallistui 13 yhdistyksen varsinaista jäsentä.

2. Edunvalvonta
2.1. Tiedotus- ja julkaisutoiminta

Yhdistyksen domain ja www-sivut osoitteessa http://www.nky.fi ovat toimintavuoden aikana Näkövammaisten liitto ry:n palvelimella. Sivuilla on mm. kuvia yhdistyksen toiminnasta, perustietoa yhdistyksestä ja ajankohtaisia kuulumisia.

2.2. Edustustehtävät

Celia-kirjaston johtokunta
Yhdistyksen edustajana Celia-kirjaston johtokunnassa nelivuotiskaudella 1.10.2018-30.9.2022 toimii Teuvo Heikkonen. Hänet on valittu johtokunnan varapuheenjohtajaksi.
Yhdistyksen edustajan tehtävänä johtokunnassa on valvoa Celia-kirjaston käyttäjien etuja.

Näkövammaisten liitto ry (NKL)
Markku Vaittinen toimii NKL:n liittovaltuustossa yhdistyksen edustajana ja Teuvo Ruponen toimii varaedustajana vuosina 2019-2020.

3. Yhteistyö ja avustukset
3.1. Avustukset

Kolibre rf:lle myönnettiin 3.000 euron avustus "Äänijulkaisujen räätälöity jakelu" – projektille.
Justiina Salmelalle myönnettiin 850 euron avustus osallistumiseen Pistematematiikan kehittämiseen pyrkivään konferenssiin.
Teuvo Ruposelle myönnettiin 800 euroa Partiotoimintaa Helsingin sokeainkoulussa käsittelevän kirjan taitto- ja painatuskulujen kattamiseen.
Janne Silakselle myönnettiin apurahaa 250 euroa skannerin hankintaan.
Pohjois-Kymin hakemukseen lehtien toimituksessa käytettävän tietokoneen hankintaan myönnettiin 404,85 euroa ja erillisessä hakemuksessa 100 euron avustus uuden äänilehden tallennuslaitteen hankintaan.
Kirjastoseuralle myönnettiin 4.000 euroa Swahilinkielisen ruudunlukijan valmiiksi saattamiseen.
Celia-kirjastolle myönnettiin 1.000 euroa, jonka käytöstä sai Celia-kirjasto itse päättää.
Kerttu Rita anoi 700 euroa runokirjan painatuskuluihin.
Tämän lisäksi yhdistys on tukenut edelleen Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n Kajastus-lehteen kirjoittavia näkövammaisia kirjoittajia sekä kulttuuripalvelun järjestämiä kirjailijavierailuja. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua kirjailijavierailuihin maksutta.
Kulttuuripalvelu ry:lle myönnettiin yhteensä 13.000,00 euroa Kajastus-lehdelle ja 4.000,00 euroa kirjallisuustoimintaan. Kirjailijavierailujen osallistumismaksut, olivat yhteensä 110,00 euroa.

3.2. Yhteistyö Näkövammaisten liitto ry:n kanssa

Yhdistys on toiminut yhteistyössä Näkövammaisten liitto ry:n kanssa uuden jakelualustan tekemiseksi vapaaehtoisskannaajille. Jakelualustalta voi lainaaja valita haluamansa kirjaformaatin. Projekti on tällä hetkellä osittain valmistunut ja valmistunee lopullisesti vuoden 2020 aikana.

3.3. Yhteistyö Celia-kirjaston kanssa

Näkövammaisten kirjastoyhdistys toimii yhteistyössä Celia-kirjaston kanssa. Yhdistyksen hallituksessa seurataan jatkuvasti Celia-kirjaston toimintaa ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan niin kirjaston johtoon kuin viranomaisiinkin, että palvelutaso säilyisi vähintäänkin nykyisellä tasolla.

3.4. Suomen DAISY-konsortio (SDK)

SDK:n täysjäsenet muodostavat Suomen DAISY-konsortion joka on täysjäsenenä kansainvälisessä DAISY-konsortiossa.
SDK:n vuosikokouksessa vuonna 2019 yhdistystä edustivat Per-Olof Stenvall ja Jyrki Rajala.
Yhdistyksen osuus vuoden 2019 kansainvälisestä jäsenmaksusta oli 8.075,07 euroa.

4. Talous

Tilikauden 2019 lopussa yhdistyksen sijoitusvarallisuudesta 63,7% (ed.v. 62%) oli osakemarkkinoilla, 32,2% (36%) joukkolaina-markkinoilla, 2,4% (2%) rahamarkkinoilla, 0,1 (-) vaihtoehtoisissa sijoituksissa sekä 1,6% muuna sijoituksena. Viimemainittu on Titanium Hoivakiinteistö -erikoissijoitusrahastossa. Suurin osa sijoituksista on sijoitusrahasto-osuuksissa.
Yhdistyksen sijoitusomaisuuden markkina-arvo kasvoi edellisen vuoden 5.713 teurosta 6.696 teuroon tilinpäätöshetkellä, eli arvonnousu oli 17,2% (-7,1%).
Tuloslaskelma osoittaa 58.989,44 euron ylijäämää (- 18.296,17 euroa), sijoitusrahasto-osuuksien 31.799,10 euron palautuneiden arvonalennusten jälkeen. Täten tilikauden toiminnan tulos oli 27.190,34 euroa ylijäämäinen (+ 13.502,93).

Tilinpäätöksen jälkeiset tapahtumat
Vuoden 2019 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen on selvinnyt, että Verottajan meille lähettämä ilmoitus 15.367,42 euron perinnöstä on virheellinen. Perukirjan mukaan perinnönsaaja on Näkövammaisten Keskusliitto (nyk. Näkövammaisten liitto ry), Celia-kirjasto, jotka vastaanottavat perinnön. Virhe oikaistaan kuluvan vuoden 2020, kirjanpidossa.

5. Hallinto

Toimintavuoden aikana yhdistyksen puheenjohtajana toimi ennen vuosikokousta Ari Lahtinen (Helsinki), vuosikokouksessa hänet valittiin jatkamaan puheenjohtajana seuraavan kauden.
Erovuorossa olivat Ari Talja, Gyöngyi Pere-Antikainen ja Per-Olof Stenvall.
Hallitukseen valittiin seuraavia yhdistyksen jäseniä; Gyöngyi Pere-Antikainen, Per-Olof Stenvall ja Timo Kuoppala.
Vuosikokouksen valitsemina hallituksen varsinaisina jäseninä toimivat Ari Lahtinen (Helsinki), Teuvo Ruponen (Helsinki), Gyöngyi Pere-Antikainen (Espoo), Timo Kuoppala (Helsinki), Per-Olof Stenvall (Helsinki), Teuvo Heikkonen (Tuusula) ja Kirsti Rosendahl (Helsinki).
Vuosikokous valitsi varsinaiseksi toiminnantarkastajaksi Tuula Savolaisen ja varatoiminnantarkastajaksi Markku Möttösen.
Hallitus nimesi kokouksessaan 3/2019 yhdistyksen varapuheenjohtajaksi Teuvo Heikkosen, sihteeriksi Jyrki Rajalan sekä taloudenhoitajaksi Per-Olof Stenvallin.
Yhdistyksen hallituksen ja työryhmien yhteydenpito kokousten välillä samoin kuin yhteydenpito sidosryhmiin tapahtui pääasiassa sähköpostitse. Hallitus piti vuoden 2019 aikana yksitoista kokousta.
Kertomusvuoden aikana jäsenistölle lähetettiin kaksi jäsenkirjettä.


Tilinpäätös

'''


NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTOYHDISTYS RY - SYNSKADADES
BIBLIOTEKSFÖRENING RF

TILINPÄÄTÖS  2019                     EURO                EURO       

TULOSLASKELMA                   1.1-31.12.2019      1.1-31.12.2018         
Varsinainen toiminta
Kulut:
  Palkkiot                             13.860,00              11.460,00
  Sv-maksu                              80,23             71,38
  Hallituksen jäsenten int- ja puh. korvaus                       480,00                         480,00
  Avustukset Näköv. Kulttuuripalvelu ry.lle              17.110,00              16.105,00
  Avustukset yksityisille ja yhdistyksille                9.400,00         2.850,00           
  Äänikirjaraadin kulut                                            3.141,00
  Celia-kirjaston avustukset                                        1.000,00                      2.162,50
  Suomen Daisy-konsortio                8.075,07        7.430,43
  Onnittelut                                                                   210,00
  Hallitus- ja vuosikok. tarjoilu, matkat ja vuokra         744,10           743,40                                   
  Kokous- ja tsto.materiaali sekä toim.tarkastuskulut       434,99           742,37
  Pankkikulut                             402,99           395,34
Kulut yhteensä                           -      51.587,38       -      45.791,42 
Kulujäämä                                     -      51.587,38       -      45791,42

Varainhankinta
  Perintö                              15.367,42
  Jäsenmaksut                                     720,00           680,00
  Jäsenmaksu-, jäsentiedotus- ja PRH-kulut         -       573,03          -       683,46                                                           
Varainhankinta yhteensä                      15.514,39          -            3,46

Sijoitustoiminta
  Jvk- ja korkotuotot                                              2,64                1.512,47
  Osingot ja /sijoitusrahastotuotot                  60.715,29              59.312,44
  Realisointituotot                            4.081,33                
  Sij.rahasto-os. arvonalennukset                                                   -   31.799,10
  Palaut. Sij.rah.os. Arvonalennukset                        31.799,10
  Varainhoitokulut                     -    1.535,93          -    1.527,10         
Sijoitustoiminta yhteensä                      95.062,43              27.498,71          
Tilikauden  yli-/alijäämä                EUR      58.989,44        EUR -  18.296,17    
                            =============================
TASE                        31.12.2019         31.12.2018      

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT
  Sijoitukset
    Osakkeet                           102.343,43        102.343,43        
    Sijoitusrahasto-osuudet                3.456.202,32             3.418.321,89
    Joukkovelkakirjalainat                   203.439,02                   206.829,46
  Sijoitukset yhteensä                     3.761.984,77             3.727.494,78
Pysyvät vastaavat yhteensä                3.761.984,77             3.727.494,78
 
VAIHTUVAT VASTAAVAT
    Saaminen, perintö                         15.367,42
    Pankkisaaminen, Nordea 95490         26.907,72                  17.379,19
Vaihtuvat vastaavat yhteensä                     42.275,14          17.379,19
                          EUR  3.804.259,91    EUR 3.744.873,97
         ===============================       
VASTATTAVAA

  OMA PÄÄOMA
    Kertynyt ylijäämä                    1.710.760,81              1.729.056,98             
    Tilikauden yli-/alijäämä                    58.989,44              -    18.296,17
  Ylijäämät yhteensä                    1.769.750,25              1.710.760,81             

  Rahastot
    Osakerahasto                    1.928.312,80              1.928.312,80
    Sidotut rahastot                 12.018,97           12.018,97
    Omakatteiset rahastot
      S & J Silfvastin rahasto             86.820,75           86.820,75
      Ester Koskisen rahasto                                 3.357,14             3.357,14
  Rahastot yhteensä                    2.030.509,66              2.030.509,66          

  VIERAS PÄÄOMA
 
  Lyhytaikainen
    Siirtovelat                       4.000,00             3.603,50                                  
  Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä       4.000,00                     3.603,50                  
                                                           EUR 3.804.259,91     EUR 3.744.873,97                                                       
                              ==============================


'''

NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTOYHDISTYS RY – SYNSKADADES BIBLIOTEKSFÖRENING RF

TILINPÄÄTÖS 2019            LIITETIEDOT

Taseen pysyviä vastaavia koskevat liitetiedot:

Muihin pitkäaikaisiin sijoituksiin kuuluvan omaisuuden markkina-arvojen ja aktivoitujen hankintamenojen erotukset vuosina 2018 ja 2019. 2018 kirjattiin  31.799,10 euron arvonalennukset sijitusrahasto-osuuksista, mitkä kaikki palautuivat tilikaudella 2019.
   
                                                                            2019                        2018
Osakkeet
  Markkina-arvo                     1.111.223,52               949.665,59
  Kirjanpitoarvo                        102.343,43               102.343,43
  Erotus                                 1.008.880,09                847.322,16

Sijoitusrahasto-osuudet
  Markkina-arvo                     5.393.305,33            4.578.978,47   
  Kirjanpitoarvo (pal./arv.ale. 31.799,10)    3.456.202,32          3.418.321,89
  Erotus                               1.937.103,01            1.160.656,58

Joukkovelkakirjalainat
  Markkina-arvo                                    191.490,94              185.318,43
  Kirjanpitoarvo                                               203.439,02               206.829,46
  Erotus                                  - 11.948,08             - 21.511,03        

  Erotus yhteensä                                          2.934.035,02            1.986.467,71


Helsingissä 20. tammikuuta 2020

Ari Lahtinen
puheenjohtaja

Teuvo Heikkonen
varapuheenjohtaja

Gyöngyi Pere-Antikainen

Timo Kuoppala

Teuvo Ruponen

Kirsti Rosendahl

Per-Olof Stenvall
taloudenhoitaja

Jyrki Rajala
sihteeri


Tilintarkastus'''

KERTOMUS TOIMINNANTARKASTUKSESTA

Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry:n vuosikokoukselle

Olemme tarkastaneet Näkövammaisten Kirjastoyhdistys ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-31.12.2019. Hallitus on laatinut toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot. Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja hallinnosta.

Toiminnantarkastus on suoritettu hyvän tarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisperiaatteita, sisältöä ja esittämistapaa on tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, etteivät tilinpäätös ja toimintakertomus sisällä olennaisia virheitä tai puutteita.

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittu kirjanpitolain sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti.

Tilinpäätös ja toimintakertomus antavat kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Tilinpäätös voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille.

Helsingissä, 11 päivänä helmikuuta 2020


Tuula Savolainen

'''


Toimintasuunnitelma 2020
Toimintasuunnitelma vuodelle 2020 - 131. toimintavuosi

1. Toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot
Näkövammaisten kirjastoyhdistys (NKY) edistää näkövammaisten kirjallisuusharrastusta, vaikuttaa näkövammaisten kirjastopalvelujen kehittämiseen sekä seuraa tiedonvälitystekniikan kehittymistä. Sääntöjensä mukaan yhdistys voi mm.
- järjestää kurssi- ja kerhotoimintaa
- harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
- tukea taloudellisesti näkövammaisten kirjallisuusharrastusta ja
- tukea kirjastoalan tutkimusta ja koulutusta
Vuonna 2020 yhdistys tutkii mahdollisuutta tukea näkövammaisia jäseniään maksamalla osan kaupallisten ääni- ja e-kirjojen kuunteluun liittyvistä kustannuksista.

2. Oikeuksien valvonta ja vaikuttamistyö
2.1. Celia-kirjasto

NKY seuraa Celia-kirjaston kehitystä ja palvelujen tasoa näkövammaisten asiakkaiden kannalta sekä vaikuttaa yhdessä Näkövammaisten liiton (NKL) ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:n (FSS) kanssa viranomaisiin ja kirjaston johtoon palveluiden kehittämiseksi ja vähintään nykyisen palvelutason säilyttämiseksi näkövammaisille. Mainituilla näkövammaisjärjestöillä on edustus Celia-kirjaston johtokunnassa toimikaudella 2018-2022.
Näkövammaisten kirjastoa koskeva lakiuudistus alkaa vuoden 2020 aikana. Yhdistys seuraa tiiviisti ja kommentoi lakiuudistusta.
 
2.2. Suomen DAISY-konsortio (SDK)

DAISY on saavutettava julkaisustandardi, jota kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä. SDK edistää Suomessa DAISY-tuntemusta ja -kehitystä sekä tarjoaa kanavan uusimman kansainvälisen DAISY-tiedon saamiseksi. NKY:n edustajat osallistuvat SDK:n vuosikokoukseen.

3. Avustustoiminta ja yhteishankkeet
3.1. Yleistä

NKY voi järjestää kurssi- ja kerhotoimintaa sekä tukea näkövammaisten kirjallisuusharrastusta ja kirjastoalan tutkimusta ja koulutusta. Apurahoista ja avustuksista tiedotetaan näkövammaisyhteisön lehdissä sekä sähköisillä kanavilla. Yhdistyksen nettisivuilla on hakemuskaavake, jonka avulla voidaan hakea avustusta erilaisiin kirjallisuushankkeisiin.
NKY jakaa kohdeapurahoja ja avustuksia näkövammaisten kirjallisuusharrastukseen sekä tutkimus-, koulutus-, kehittämis- ja muihin hankkeisiin, jotka parantavat tai lisäävät näkövammaisten kirjastopalveluja, osallistumista tietoyhteiskuntaan tai tiedonsaantia tai ovat muuten yhdistyksen toiminta-ajatuksen mukaisia.

 3.2. Yhteistyö näkövammaisyhteisöjen kanssa

NKY toimii yhteistyössä näkövammaisjärjestöjen kanssa kirjallisuuspainotteisten kulttuuritapahtumien järjestämiseksi.
Yhdistys varautuu vuoden 2020 aikana edelleen tukemaan Näkövammaisten Kulttuuripalvelu ry:n Kajastus-lehteä maksamalla siihen kirjoittavien näkövammaisten kirjoituspalkkioita. Lisäksi tuetaan Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n ja muiden näkövammaisjärjestöjen kirjallisuustoimintaa. Korvaamme yhdistyksemme jäsenten osallistumismaksuja heidän osallistuessaan Kulttuuripalvelun järjestämiin kirjailijavierailuihin.
NKY:llä on edustajat NKL:n valtuustossa sekä Celia-kirjaston johtokunnassa ja Suomen DAISY-konsortiossa.
Yhteistyö NKL:n kanssa jatkuu vapaaehtoisskannaajien jakelualustan valmiiksisaattamiseksi.
Äänikirjaraadin korvaajaksi perustettiin Näkövammaisten kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten liiton kanssa työryhmä, joka on pohtinut keinoja äänikirjojen laadun ja saavutettavuuden takaamiseksi. Näkövammaisten kulttuuripalvelu tarjoaa kulttuurisihteerin työpanosta työryhmän käyttöön, rahoituksesta vastaa pääosin Kirjastoyhdistys.
Kulttuuripalvelulla ja Kirjastoyhdistyksellä on yhteistyöryhmä, joka pohtii yhdistysten uusia yhteistyön muotoja.

4. Viestintä

Viestinnän tarkoituksena on lisätä NKY:n tunnettavuutta sekä parantaa edellytyksiä Näkövammaisten ihmisten kirjallisuusharrastukseen ja tiedonsaantiin. Toimintavuonna huomiota kiinnitetään jäsenhankintaan.
Yhdistys tiedottaa ajankohtaisista asioista www-sivuillaan (www.nky.fi).

5. Hallinto
5.1. Hallitus ja toimikunnat

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä kuusi varsinaista jäsentä, joista vuosittain on erovuorossa kolme.
Hallitus voi asettaa tarpeen mukaan toimikuntia ja työryhmiä suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaa sekä valmistelemaan päätösasioita. Näkövammaisten kirjastoyhdistys on valtakunnallinen yhdistys, jonka hallituksen ja toimikuntien jäsenet asuvat maan eri osissa. Hallituksen ja toimikuntien keskinäinen yhteydenpito sekä yhteydenpito sidosryhmiin tapahtuu pääasiassa sähköpostitse.

5.2. Talous

Kuten edellisinä vuosina, myös kuluvan tilikauden maailmantalouteen kohdistuu epävarmuutta lisääviä tekijöitä, jotka vaikuttavat Suomen talouteen heikentävästi.
Yhdistyksen taloudellista asemaa voitaneen kuitenkin pitää vakaana. Kuten edellisillä tilikausilla, sijoitusomaisuutta vaihdetaan maltillisesti Nordean "aktiivinen rahastosalkku" - ohjeiden puitteissa. Edellisen tilikauden aikana sijoitettiin vuosikokouksen ehdotuksesta 102.000 euroa Erikoissijoitusrahasto Titanium Hoivakiinteistöön, mitä jatketaan kuluvalla tilikaudella.
Talousarviossa varsinaisen toiminnan kulujäämäksi on arvioitu 80.600 euroa (74.100 ed.v.). Kun nettotuotot on arvioitu 45.733 euroksi (61.100), tilikauden 2020 alijäämäksi/rahoitusvajeeksi muodostuu 34.867 euroa (-13.000).

6. Vuoden 2020 tulostavoitteet

1. Näkövammaisten kirjastoa koskeva lakiuudistus alkaa vuoden 2020 aikana. Yhdistys seuraa tiiviisti ja kommentoi lakiuudistusta.
2. Tuetaan Celia-kirjaston henkilökunnan kokous- ja konferenssimatkoja osallistumalla hakemuksesta niiden kustannuksiin siltä osin kuin koulutuksen ja konferenssien katsotaan palvelevan näkövammaisia asiakkaita.
3. Tuetaan Kajastus-lehden julkaisemista maksamalla näkövammaisten kirjoittajien kirjoituspalkkioita.
4. Tuetaan Näkövammaisten kulttuuripalvelu ry:n järjestämiä kirjailijavierailutilaisuuksia ja maksetaan jäsentemme osallistumismaksut ko. tilaisuuksiin.
5. Näkövammaisten kirjastoyhdistys yhdessä Näkövammaisten kulttuuripalvelun ja Näkövammaisten liiton kanssa seuraa kaupallisten ääni- ja elektronisen kirjatuotannon saavutettavuutta ja laatua etsien kannustimia em. palveluiden edelleen kehittämiseksi.
6. Lisätään yhdistyksen avustustoiminnan näkyvyyttä kohderyhmän tavoittavissa kanavissa ja selvitetään miten yhdistyksessä voidaan edistää jäsenhankintaa.
7. Yhdistyksen nettisivuille lisätään sisältöä (www.nky.fi).
8. Julkaistaan kaksi jäsenkirjettä mustavalkoisena, pistekirjoituksena, ja sähköisesti.
9. Tilikauden alijäämä/rahoitusvaje katetaan tilikaudella erääntyvällä joukkovelkakirjalainalla. Mikäli tämä ei ajallisesti onnistu, realisoidaan sijoitusrahasto-osuuksia.
10. Tutkitaan mahdollisuutta tukea näkövammaisten jäsenten kaupallisten ääni- ja e-kirjojen käyttöä.


Toimintasuunnitelma


'''

Talousarvio 2020           
    EURO    EURO    EURO
VARSINAINEN TOIMINTA    Talousarvio 2020     Talousarvio 2019     Tilinpäätös 2019
Oikeuksienvalvonta           
Vuoden paras äänikirja    -10 000        -3 000        -
Suomen Daisy-konsortio    -8 100        -8 000        -8 075   
Kulujäämä    -18 100        -11 000        -80 755   
           
Avustustoiminta ja yhteishankkeet           
Avustukset Celialle    -1 000        -1 000        -1 000   
Yhteistyö näkövammaisyhteisöjen kanssa    -30 000        -28 500        -17 610   
Ääni- ja e-kirjaseminaari    -     -6 000        -
Uusien palveluiden kehittäminen    -4 000        -4 000        -
Apurahat ja muut avustukset    -9 000        -5 000        -8 900   
Kulujäämä    -44 000        -44 500        -27 510   
           
Viestintä           
Jäsen-, muu viestintä ja PRH    -2 000        -2 000        -573   
Kulujäämä    -2 000        -2 000        -573   
           
Hallinto           
Henkilöstökulut    -14 500        -14 000        -14 420   
Matka- ja kokouskulut    -700        -1 000        -683   
Toimisto- ja vuokrakulut    -700        -1 000        -496   
Pankkikulut    -400        -400        -403   
Onnittelut, edustus ja lahjat    -200        -200        -
Kulujäämä    -16 500        -16 600        -16 002   
Varsinaisen toiminnan kulujäämä yht.    -80 600        -74 100        -52 160   
           
VARAINHANKINTA           
Perintö, oikaisu/kirjaus    -15 367        -      15 367   
Jäsenmaksutuotot     700         700         720   
Tuottojäämä    -14 667         700         16 087   
           
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA           
Tuotot           
Korkotuotot     1 000         1 000         3   
Osinko- ja sijoitusrahastotuotot     61 000         61 000         60 715   
Realisointituotot    -     -      4 081   
Tuotot     62 000         62 000         64 799   
Pal. sij. Rahasto-osuuksien arvonalennukset    -     -      31 799   
Kulut    -1 600        -1 600        -1 536   
Tuottojäämä     60 400         60 400         95 062   
           
Tilikauden tulos    -34 867        -13 000        -58 989   
           
Tuotot yhteensä     62 700         62 700         80 886   
Kulut yhteensä    -97 567        -75 700        -53 696   
Toiminnan tulos    -34 867        -13 000         27 190   
Pal. Sij.rahasto-osuuksien arvonalennukset    -    -    31 799


'''

Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry

Vuosikokous 2020
Aika: 27.4.2020 klo 16.30
Paikka: Näkövammaisten liitto Mathilda-kokoushuone
Marjaniementie 74 (Iiris) Helsinki

Esityslista

1. Kokouksen avaus ja läsnäolijoiden toteaminen

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouksesta on ilmoitettu yhdistyksen sääntöjen 9 pykälän ja vuoden 2019 vuosikokouksen määräämällä tavalla.

3. Valitaan kokousvirkailijat
- kokoukselle puheenjohtaja
- kokoukselle sihteeri
- kaksi ääntenlaskijaa
- kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

4. Hyväksytään kokoukselle työjärjestys

5. Esitetään toimintakertomus vuodelta 2019 (liite 1)

6. Esitetään tilit vuodelta 2019 (liite 2 ja 3) ja kuullaan toiminnantarkastajien lausunto (liite 4) sekä päätetään tilien vahvistamisesta

7. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

8. Määrätään palkkiot ja korvaukset vuodeksi 2020
Hallituksen esitys:
Palkkiot:
- toimivan puheenjohtajan palkkio 170 eur/kk
- varapuheenjohtajan palkkio 85 eur/kk
- kokouspalkkio 80 eur/kokous
- Matkat korvataan valtion matkustussäännön 2 luokan mukaan
- Toiminnantarkastajille maksetaan kohtuullisen laskun mukaan

9. Määrätään jäsenmaksun suuruus vuodeksi 2020
Hallituksen esitys: 10 euroa

10. Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020 (liite 5)

11. Hyväksytään tulo- ja menoarvio vuodelle 2020 (liite 6)

12. Valitaan yhdistykselle puheenjohtaja vuodeksi 2020

13. Valitaan hallitukseen kolme jäsentä erovuoroisten tilalle
Erovuorossa Teuvo Heikkonen, Teuvo Ruponen ja Kirsti Rosendahl.

14. Valitaan toiminnantarkastaja vuodeksi 2020 ja hänelle varamies

15. Valtuutetun ja varavaltuutetun valitseminen Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon toimikaudeksi 2020-2024.

16. Muut esille tulevat asiat

17. Kokouksen päättäminen