Ajan­koh­tais­ta

Vuosikokous 2017

Yhdistyksen vuosikokous pidetään 27.2 kello 16.00 alkaen Näkövammaisten
liiton tiloissa kokoushuone Matildassa. Kokouksessa käsitellään sääntömääräisten
asioiden lisäksi yhdistyksen sääntöuudistus.

Hallitus

Sääntöluonnos 8.11.2016

 

NÄKÖVAMMAISTEN KIRJASTOYHDISTYS RY:n SÄÄNNÖT

 

 

1 § Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

 

   Yhdistyksen nimi on Näkövammaisten kirjastoyhdistys ry, ruotsiksi

   Synskadades biblioteksförening rf.

 

   Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

 

 

2 § Tarkoitus

 

   Yhdistyksen tarkoitus on edistää näkövammaisten kirjallisuusharrastusta,   vaikuttaa näkövammaisten kirjastopalvelujen ja saavutettavan kirjallisuuden saatavuuteen, laatuun ja kehittämiseen sekä seurata tiedonvälitystekniikan kehittymistä.

 

   Yhdistys tekee yhteistyötä Näkövammaisten kirjaston sekä muiden toiminnan   tarkoitusta edistävien tahojen kanssa.

 

 

3 § Toimintamuodot

 

   Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

   1) järjestää kurssi- ja kerhotoimintaa

   2) harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa

   3) tukee taloudellisesti näkövammaisten kirjallisuusharrastusta

   4) tukee kirjastoalan tutkimusta ja koulutusta

   5) tukee näkövammaisten kirjastopalvelujen ja saavutettavan kirjallisuuden saatavuutta sekä laatua edistävää toimintaa.

 

   Yhdistys tekee edunvalvontaa toimintansa tarkoituksen toteutumiseksi.

 

 

4 § Taloudellinen toiminta

 

   Yhdistys hankkii varoja toimintaansa varten vastaanottamalla avustuksia,    lahjoituksia ja jälkisäädöksiä sekä omistamalla irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

 5 § Jäsenet

 

   Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia tai kunniajäseniä.

 

   Varsinaiseksi jäseneksi yhdistykseen voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsenyyttä haetaan yhdistyksen hallitukselta.

 

   Yhdistyksen kokous voi hallituksen esityksestä kutsua kunniajäseneksi  tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut yhdistyksen hyväksi. Yhdistyksellä voi olla samanaikaisesti yksi  kunniapuheenjohtaja.

 

   Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

 

 

6 § Jäsenmaksut

 

   Yhdistys voi periä varsinaisilta jäseniltä jäsenmaksua.

 

   Maksujen suuruudesta päättää yhdistyksen varsinainen kokous kuluvaksi kalenterivuodeksi.

 Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.

 

7 § Jäsenyyden päättyminen

 

   Jäsenen, joka haluaa erota yhdistyksestä, on ilmoitettava siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

 

   Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen

   1) on muistutuksesta huolimatta laiminlyönyt jäsenmaksunsa maksamisen

   2) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti    vahingoittanut yhdistystä

   3) ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

   Päätöksessä on mainittava erottamisen syy. Ennen erottamispäätöksen    tekemistä jäsentä on kuultava.

 

   Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli hän on jättänyt   jäsenmaksunsa maksamatta kahdelta peräkkäiseltä vuodelta.

 

8 § Yhdistyksen kokoukset

 

   Yhdistyksen kokouksia ovat yhdistyksen varsinainen kokous ja ylimääräinen kokous.

 

   Yhdistyksen varsinainen kokous pidetään viimeistään maaliskuussa   yhdistyksen hallituksen määräämänä aikana.

 

   Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, tai   kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti hallitukselta sitä vaatii. Kokous on pidettävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen     pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

   Äänioikeus yhdistyksen kokouksessa on jäsenmaksunsa maksaneella 15   vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Kunniajäsenellä ja    kunniapuheenjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen  kokouksessa.

 

   Jos kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan varsinainen jäsen, hänen äänioikeutensa säilyy.

 

   Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei kokouksen  enemmistö vaadi suljettua lippuäänestystä. Vaali on toimitettava  suljettuna lippuäänestyksenä. Kokouksen päätökseksi tulee asiakysymyksissä se mielipide, joka on saanut taakseen yli puolet  annetuista äänistä (ehdoton enemmistö), ellei näistä säännöistä muuta  johdu. Vaaleissa tulevat valituiksi enimmät äänet saaneet (suhteellinen  enemmistö). Jos tehtävään valitaan yksi henkilö, valituksi tulemiseen  vaaditaan yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaalissa     ratkaisee arpa.

 

   Jäsenellä on oikeus tehdä aloitteita varsinaiselle kokoukselle.

   Jäsenen on toimitettava aloite hallitukselle 15. tammikuuta mennessä.

 9§ Kokouskutsu

 

   Kokouskutsu yhdistyksen varsinaiseen kokoukseen on lähetettävä jäsenille henkilökohtaisella kutsulla vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Henkilökohtainen kutsu on lähetettävä postitse jäsenille, joiden postiosoite on yhdistyksen tiedossa tai sähköpostitse jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle sähköpostiosoitteen kutsun toimittamista varten.

 

   Kutsu ylimääräiseen kokoukseen on lähetettävä kuten varsinaiseen   kokoukseen.

 

 

10 § Varsinaisen kokouksen tehtävät

 

   Varsinaisen kokouksen tehtävänä on

   1) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen vuosikertomus edelliseltä tilikaudelta

   2) käsitellä hallituksen laatima yhdistyksen tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta

   3) päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

   4) päättää varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruudesta

   5) päättää puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten sekä  tilintarkastajan/toiminnantarkastajan palkkiot ja korvaukset

   6) käsitellä yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio kuluvalle   kalenterivuodelle

  7) valita yhdistyksen puheenjohtaja seuraavan varsinaisen kokouksen   päättymiseen saakka.

   8) valita kolme jäsentä hallitukseen erovuoroisten tilalle seuraavaksi   kaksivuotiskaudeksi

   9) valita tilintarkastaja/toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja/   varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastusyhteisö tarkastamaan yhdistyksen tilejä ja hallintoa

   10) käsitellä jäsenten tekemät aloitteet

   11) valita valtuutetut ja varavaltuutetut Näkövammaisten liitto ry:n  valtuustoon liiton ohjeiden mukaisesti

   12) päättää muista esityslistassa mainituista asioista.

 

 

11 § Hallitus

 

   Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä. Hallitus valitaan varsinaisessa kokouksessa yhdistyksen varsinaisista jäsenistä. Yhdistykseen työsuhteessa oleva henkilö ei voi olla hallituksen jäsen.

 

   Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan vuosittain.

 

   Hallituksesta eroaa vuosittain kolme jäsentä.

 

   Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan   varapuheenjohtajan kutsusta, tai jos vähintään kolme hallituksen  jäsentä ilmoittamaansa asiaa varten kirjallisesti sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään kolme jäsentä on läsnä.

 

   Hallituksen tehtävänä on

   1) edustaa yhdistystä ja panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset

   2) hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet

   3) pitää jäsenluetteloa

   4) päättää yhdistyksen omaisuuden vuokraamisesta, myymisestä,

   vaihtamisesta ja kiinnittämisestä

   5) päättää yhdistyksen kokousten ajankohdista ja paikoista, kutsua ne

   koolle ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

   6) huolehtia, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen, varainhoito  on luotettavalla tavalla järjestetty ja tilinpäätös tehdään määräajassa

   7) asettaa tarpeellisiksi katsomansa toimikunnat ja työryhmät

   8) valita ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt ja päättää heidän   työsuhteidensa yleisistä periaatteista.

 

 

12 § Tilikausi

 

   Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

 

 

13 § Nimen kirjoittaminen

 

   Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja  tai yhdistyksen hallituksen tähän tehtävään määräämä henkilö aina kaksi yhdessä.

 

 

14 § Sääntöjen muuttaminen

 

   Yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous.

   Sääntömuutoksen edellytyksenä on, että vähintään kaksi kolmasosaa   kokouksessa annetuista äänistä kannattaa muutosesitystä.

 

 

15 § Purkaminen

 

   Yhdistyksen purkaminen edellyttää, että siitä tehdään päätös kahdessa   peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joissa kummassakin vähintään kolme neljäsosaa kokouksessa annetuista äänistä kannattaa purkamista.

 

   Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava yhdistyksen tavoitteita edistävään aatteelliseen ja yleishyödylliseen tarkoitukseen yhdistyksen viimeisen kokouksen määräämällä tavalla.

 

 

16 § Muut määräykset

 

   Muuten noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia  ja yhdistyksen toimintaa ohjaavia sääntöjä alemmanasteisia määräyksiä.

Sääntöuudistus